گزارش کار شیمی عمومی 1 - سرعت واکنش های شیمیایی

هدف آزمایش :

اندازه گیری سرعت انجام یک واکنش شیمیایی

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

 

دانلود با فرمت PDF

آموزش دانلود :

بعد از کلیک روی لینک دانلود به صفحه ای جدید هدایت می شوید . در صفحه جدید بر روی عکس download now کلیک کنید .

سپس به صفحه ای جدید هدایت می شوید که پس از گذراندن ۱۰ ثانیه قادر به دانلود فایل خواهید بود

 

+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 10:24 توسط مجتبی جشنانی (مدیر و طراح) |

 

گزارش کار شیمی عمومی 1 - تعادلهای شیمیایی

هدف آزمایش :

بدست آوردن ثابت واکنش محلول آهن III با تیوسیانات سدیم

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

 

دانلود با فرمت PDF

آموزش دانلود :

بعد از کلیک روی لینک دانلود به صفحه ای جدید هدایت می شوید . در صفحه جدید بر روی عکس download now کلیک کنید .

سپس به صفحه ای جدید هدایت می شوید که پس از گذراندن ۱۰ ثانیه قادر به دانلود فایل خواهید بود

 

+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 10:23 توسط مجتبی جشنانی (مدیر و طراح) |

 

گزارش کار شیمی عمومی 1 - تعیین جرم مولکولی مایعات فرار وگازها

هدف آزمایش :

بدست آوردن جرم مولکولی مایعات فرار و گازها ( به کمک قانون آووگادرو )

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

 

دانلود با فرمت PDF

آموزش دانلود :

بعد از کلیک روی لینک دانلود به صفحه ای جدید هدایت می شوید . در صفحه جدید بر روی عکس download now کلیک کنید .

سپس به صفحه ای جدید هدایت می شوید که پس از گذراندن ۱۰ ثانیه قادر به دانلود فایل خواهید بود

 

+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 10:20 توسط مجتبی جشنانی (مدیر و طراح) |

 

گزارش کار شیمی عمومی 1 - تعیین اکی والان فلز

هدف آزمایش :

بدست آوردن اکی والان فلز و نافلز

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

 

دانلود با فرمت PDF

آموزش دانلود :

بعد از کلیک روی لینک دانلود به صفحه ای جدید هدایت می شوید . در صفحه جدید بر روی عکس download now کلیک کنید .

سپس به صفحه ای جدید هدایت می شوید که پس از گذراندن ۱۰ ثانیه قادر به دانلود فایل خواهید بود

 

+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 10:17 توسط مجتبی جشنانی (مدیر و طراح) |

 

گزارش کار شیمی عمومی 1 - تعیین سختی آب

هدف آزمایش :

تعیین سختی آب ( کل و موقت و دائم )

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

 

دانلود با فرمت PDF

آموزش دانلود :

بعد از کلیک روی لینک دانلود به صفحه ای جدید هدایت می شوید . در صفحه جدید بر روی عکس download now کلیک کنید .

سپس به صفحه ای جدید هدایت می شوید که پس از گذراندن ۱۰ ثانیه قادر به دانلود فایل خواهید بود

 

+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 10:15 توسط مجتبی جشنانی (مدیر و طراح) |

 

گزارش کار شیمی عمومی 1 - قانون بقای جرم

هدف آزمایش :

تحقیق این قانون که در یک آزمایش شیمیایی جرم کلی مواد وارد در واکنش با جرم کلی مواد حاصل برابر است

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

 

دانلود با فرمت PDF

آموزش دانلود :

بعد از کلیک روی لینک دانلود به صفحه ای جدید هدایت می شوید . در صفحه جدید بر روی عکس download now کلیک کنید .

سپس به صفحه ای جدید هدایت می شوید که پس از گذراندن ۱۰ ثانیه قادر به دانلود فایل خواهید بود

 

+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 10:10 توسط مجتبی جشنانی (مدیر و طراح) |

 

گزارش کار شیمی عمومی 1 - تیتراسیون اکسیداسیون - احیا

هدف آزمایش :

بدست آوردن نرمالیته محلول مجهول ودر واکنش هایی که درجه اکسیداسیون تغییر می کند .

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

 

دانلود با فرمت PDF

آموزش دانلود :

بعد از کلیک روی لینک دانلود به صفحه ای جدید هدایت می شوید . در صفحه جدید بر روی عکس download now کلیک کنید .

سپس به صفحه ای جدید هدایت می شوید که پس از گذراندن ۱۰ ثانیه قادر به دانلود فایل خواهید بود

 

+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 10:6 توسط مجتبی جشنانی (مدیر و طراح) |

 

گزارش کار شیمی عمومی 1 - تیتراسیون اسید و باز

هدف آزمایش :

تعیین نرمالیته اسید مجهول

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

 

دانلود با فرمت PDF

آموزش دانلود :

بعد از کلیک روی لینک دانلود به صفحه ای جدید هدایت می شوید . در صفحه جدید بر روی عکس download now کلیک کنید .

سپس به صفحه ای جدید هدایت می شوید که پس از گذراندن ۱۰ ثانیه قادر به دانلود فایل خواهید بود

 

+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 10:2 توسط مجتبی جشنانی (مدیر و طراح) |